โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดนิกรประสาท

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2523
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
building5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารสถานที่
สุขอนามัย
401
ปีที่สร้าง 2524
building7
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
building8
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
building9
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
building10
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
building11
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
building12
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2547
building13
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
building14
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555