โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

โรงเรียนวัดนิกรประสาท

นางทัศนียา กิตติปรัชญากุล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดนิกรประสาท

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดนิกรประสาท

โรงเรียนวัดนิกรประสาท เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลเฉงอะ ๒ (บ้านดอนอม) โดยคณะกรรมการอำเภอ ได้แต่งตั้งให้ นายฟื้น โอมี แพทย์ประจำตำบลตะเคียนทอง และผู้ใหญ่บ้านตำบลนี้ ได้ออกทำการหาเรี่ยไรเงิน ได้ 75.00 บาท จัดการปลูกสร้างเป็นอาคารชั่วคราว แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2481 และได้ ย้ายสถานที่จากอุโบสถวัดบ้านดอนชะอม มาเข้าเรียนในสถานที่ใหม่นี้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 (6 ตุลาคม พ.ศ. 25486) นายฟื้น โอมี พร้อมด้วยคณะครู – ราษฎร ในหมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง ได้จัดการหาเงินได้จำนวน 400 บาท จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่ง และเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยเงินศึกษาประชาบาลช่วยเหลือตลอดมา

ในปี พ.ศ. 2506 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากหลังคามุงจากเป็นสังกะสี เป็นเงิน 16,000 บาท เป็นอาคารเรียนถาวร แบบสามัญ 001 เปิดทำการสอนเมือ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2507

ปีการศึกษา 2514 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท มีการสร้างอาคารเรียน ป1 ข. ขนาด 2 ห้องเรียน และในปีนี้เองทางคณะกรรมการสถานศึกษา – คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนได้หาเงินสร้างอาคารเรียน ต่อเติมจากทางราชการเป็นแบบ ป1 ข. ขนาด 2 ห้องเรียน และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ข. ขนาด 4 ห้องเรียน เต็มรูปแบบ (อาคาร 1 ) และเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นปีแรก
อาคาร 2 เป็นแบบ ป1 ข. ขนาด 4 ห้องเรียน
อาคาร 3 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2526 งบประมาณจาก สปช. เป็นอาคารแบบ สปช.103/2526 ขนาด 3 ห้องเรียน
ห้องสมุด สร้างจากเงินบริจาค และเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 63,842 บาท เสร็จในปี พ.ศ. 2519
โรงฝึกงาน สร้างจากเงินงบประมาณ เป็นอาคารแบบ กรมสามัญ 312

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน มีดังนี้

1. นายกระจ่าง สุวรณรัตน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2481-2483
3. นายอารมณ์ วิชัยดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2483-2488
4. นางคล่อง จิตสงค์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2488-2498
5. นายมงคล สุริยพรรณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2498-2506
6. นายอุดม คงเจริญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2510
7. นายสุดล มากชม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2514
8. นายอนันต์ เศวตเวช ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2514-2529
9. นายกิตติ นรเทพไพศาล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2529-2530
10. นายราย เทื้อใหม่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2530-2533
11. นายอำฤต นามอินทร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2538
12. นายชัยยุทธ ทองปลอด ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2541
13. นายสุทิน ทวดสินจน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2544
14. นายวินัย เมฆเสน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2551
15. นายมานิตย์ จิตสงค์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2561
16. นางจุรี วิชิตแย้ม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนวัดนิกรประสาท มีเนื้อที่ 13 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดนิกรประสาท

โรงเรียนวัดนิกรประสาท มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ เน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการประทับใจ

พันธกิจ

1. บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. เสริมสร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้มีเป็นครูมืออาชีพ
7. บริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์-เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น
อัตลักษณ์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย

ปรัชญาโรงเรียน

ปณญาย ปริสุขฌติ คนดีย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

คำขวัญประจำโรงเรียน

มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน https://watnikonprasat.ac.th/

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.