โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนิกรประสาท

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 8 7 15 1
อนุบาล 3 6 5 11 1
รวมชั้นอนุบาล 14 12 26 2
ป.1 9 10 19 1
ป.2 11 12 23 1
ป.3 12 9 21 1
ป.4 8 8 16 1
ป.5 10 11 21 1
ป.6 7 10 17 1
รวมชั้นประถมศึกษา 57 60 117 6
รวมทั้งหมด 71 72 143 8